КАКО ДА ПЛАТАМ?

Плаќањето може да го извршите на Благајна во нашата експозитура, секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот или во банка на нашата жиро сметка.

  • Назив на примач: ФД Кредо Кард ДОО Скопје
  • Трансакциска сметка: 210074873800136
  • Банка на примач: НЛБ Тутунска Банка