Тарифник на услуги на ФД Кредо Кард

1.Трошоци за кредитот
Еднократен надоместок за обработка на барање за одобрување на кредит.
Месечен надоместок за администрирање на кредит.
Еднократна провизија за одобрување од 5% до 10% од одобрениот износ во зависност од пресметаниот ризик за пласираниот кредит.
2.Надоместоци на услуги по кредитиИзнос
Административен надоместок за писмено известување (30ти ден во доцнење) до 900,00 ден
Административен надоместок за писмено известување (60 ти ден во доцнење) до 1.500,00 ден
Административен надоместок за раскинување на договор за доцнење над 75 дена до 10.000,00 ден
3.Трошоци во случај на доцнење (нередовна отплата на кредитот) Износ
Еднократен надомест на секои седум дена доцнење за секој ануитет 900,00 ден

Надоместоците од точките 2 и 3 не се вклучени во пресметката на СВТ. Овие надоместоци самостојно или во комбинација со кој било друг надоместок не може да надминат 60% од износот на одобрениот кредит во текот на целиот период на важност на договорот.